Witamy na stronie Gazus.pl - pierwsza porównywarka cen gazu w Polsce

Zmiana sprzedawcy gazu

 

 

 

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

1.1 Odbiorca przyłączony do Sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy Paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD żadnych opłat związanych z przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy. Procedura zmiany sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni od dnia złożenia do OSD PZD – Zmiana Sprzedawcy, pod warunkiem jego pozytywnej weryfikacji przez OSD, chyba że w PZD – Zmiana Sprzedawcy określony został termin późniejszy.

1.2 W ramach procedury zmiany sprzedawcy Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy i zawiera z nim Umowę kompleksową lub umowę sprzedaży Paliwa gazowego.

1.3 Odbiorca lub nowy sprzedawca działający z upoważnienia Odbiorcy wypowiada lub częściowo wypowiada umowę sprzedaży lub Umowę kompleksową dotychczasowemu sprzedawcy. Odbiorca lub nowy sprzedawca powiadamia dotychczasowego sprzedawcę i OSD o zawarciu umowy sprzedaży lub Umowy kompleksowej oraz o dniu zakończenia lub częściowego zakończenia sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę i dniu rozpoczęcia przez nowego sprzedawcę sprzedaży Paliwa gazowego na rzecz Odbiorcy. OSD informowany jest poprzez złożenie PZD – Zmiana Sprzedawcy lub zbiorczego zgłoszenia PZD – Zmiana sprzedawcy, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej OSD. Zmiana sprzedawcy nie wymaga potwierdzenia rozwiązania umowy sprzedaży lub Umowy kompleksowej przez dotychczasowego sprzedawcę.

1.4 Procedura zmiany sprzedawcy jest wszczynana w momencie otrzymania przez OSD PZD – Zmiana Sprzedawcy. Nowy sprzedawca lub Odbiorca, który przejął obowiązki transportowe Paliwa gazowego do Punktu wyjścia z Sieci dystrybucyjnej OSD, musi mieć zawartą Umowę dystrybucyjną z OSD i posiadać status ZUD. Umowa dystrybucyjna z OSD powinna zostać zawarta przed lub równocześnie ze złożeniem PZD – Zmiana Sprzedawcy.

1.5 W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy następuje na skutek zawarcia przez Odbiorcę Umowy kompleksowej z ZUD będącym nowym sprzedawcą, ZUD ten składa PZD – Zmiana Sprzedawcy, na mocy którego usługa Dystrybucji będzie świadczona do Punktu wyjścia, w którym Paliwo gazowe odbierane jest przez Odbiorcę dokonującego zmiany sprzedawcy. ZUD będący nowym sprzedawcą powinien złożyć PZD – Zmiana Sprzedawcy najpóźniej na 21 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia sprzedaży Paliwa gazowego do Odbiorcy. PZD – Zmiana Sprzedawcy musi zawierać oświadczenie Odbiorcy o całkowitym lub częściowym rozwiązaniu umowy sprzedaży Paliwa gazowego lub Umowy kompleksowej z ZUD będącym dotychczasowym sprzedawcą na dzień rozpoczęcia sprzedaży przez ZUD będącego nowym sprzedawcą. W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, składane jest przez ZUD będącego nowym sprzedawcą, ZUD ten zobowiązany jest uzyskać pełnomocnictwo Odbiorcy dokonującego zmiany sprzedawcy na złożenie takiego oświadczenia oraz złożyć OSD oświadczenie o posiadaniu takiego pełnomocnictwa.

1.6 W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy następuje w związku z przejęciem obowiązku transportowania Paliwa gazowego przez Odbiorcę, w szczególności w wyniku zakupu Paliwa gazowego przez Odbiorcę w punkcie wirtualnym w Sieci przesyłowej OSP lub innym punkcie wejścia do Sieci przesyłowej OSP, Odbiorca zawiera umowę przesyłową z OSP i Umowę dystrybucyjną z OSD (o ile nie jest już stroną takich umów) na transport Paliwa gazowego do Punktu wyjścia i składa PZD – Zmiana Sprzedawcy, na mocy którego usługa Dystrybucji będzie świadczona do Punktu wyjścia. W PZD – Zmiana Sprzedawcy Odbiorca oświadcza, że rozwiązał Umowę kompleksową lub umowę sprzedaży Paliwa gazowego w całości lub części z dotychczasowym sprzedawcą lub dokonał zmiany miejsca dostawy Paliwa gazowego na punkt w Sieci przesyłowej na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi Dystrybucji do Odbiorcy (na podstawie PZD – Zmiana sprzedawcy). Odbiorca składa PZD – Zmiana Sprzedawcy najpóźniej 21 dni przed planowanym dniem przejęcia przez niego obowiązku transportowego.

1.7 Dniem zmiany sprzedawcy jest dzień określony w zatwierdzonym przez OSD PZD – Zmiana Sprzedawcy. W przypadku gdy OSD nie zatwierdzi PZD – Zmiana Sprzedawcy złożonego przez ZUD, który jest nowym sprzedawcą lub Odbiorcą, OSD kontynuuje świadczenie usługi Dystrybucji do Odbiorcy na podstawie obowiązującego PZD przysługującego ZUD będącym dotychczasowym sprzedawcą.

1.8 PZD – Zmiana Sprzedawcy dodatkowo powinno zawierać w szczególności:

1.8.1 dane ZUD,

1.8.2 datę, w której ma nastąpić rozpoczęcie sprzedaży Paliwa gazowego przez nowego sprzedawcę albo zmiana miejsca sprzedaży, o której mowa w pkt. 1.6, i rozpoczęcie świadczenia usługi Dystrybucji na podstawie nowego PZD – Zmiana Sprzedawcy, przy czym data ta powinna przypadać nie wcześniej niż 21 dni licząc od dnia złożenia PZD – Zmiana Sprzedawcy,

1.8.3 dokładny adres poboru Paliwa gazowego i nadany przez OSD numer identyfikacyjny Punktu wyjścia.

1.9 PZD – Zmiana Sprzedawcy rozpatrywane jest w następujący sposób:

1.9.1 OSD rozpatruje PZD – Zmiana Sprzedawcy z uwzględnieniem:

1.9.1.1 obowiązujących przepisów prawa,

1.9.1.2 spełnienia przez ZUD warunków, o których mowa w pkt. 12.3 IRiESD z wyłączeniem pkt. 12.3.3.2 IRiESD oraz warunków finansowych określonych odpowiednio w Umowie dystrybucyjnej lub IRiESD.

1.9.2 Rozpatrywanie PZD – Zmiana Sprzedawcy prowadzone jest dwuetapowo:

1.9.2.1 etap 1 – weryfikacja formalna,

1.9.2.2 etap 2 – weryfikacja merytoryczna,

1.9.3 Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodność danych i informacji zamieszczonych w PZD – Zmiana Sprzedawcy oraz załączonych dokumentów z wymaganiami formalnymi ich dotyczącymi (w szczególności kompletności i poprawności danych oraz dokumentów).

1.9.4 W przypadku braków formalnych lub błędów w PZD – Zmiana Sprzedawcy, w szczególności jeśli w PZD – Zmiana Sprzedawcy nie zostały wskazane wszystkie wymagane informacje lub dołączone dokumenty, OSD wzywa ZUD do uzupełnienia braków lub usunięcia błędów, wskazując na piśmie lub elektronicznie istniejące braki lub błędy, w terminie 5 dni od daty doręczenia PZD – Zmiana Sprzedawcy, wyznaczając ZUD 5-dniowy termin, liczony od daty doręczenia wezwania, na uzupełnienie wskazanych braków lub błędów. W tym samym terminie, na podstawie postanowień odpowiednio Umowy dystrybucyjnej lub IRiESD, OSD może wezwać ZUD do zwiększenia wartości zabezpieczenia finansowego.

1.9.5 W przypadku gdy nie jest możliwe rozpoczęcie świadczenia usług Dystrybucji w terminie wskazanym w PZD – Zmiana sprzedawcy z przyczyn leżących po stronie ZUD, w szczególności gdy termin wskazany przez ZUD nie odpowiada wymogom określonym w pkt. 1.8.2, OSD wzywa ZUD do wskazania prawidłowej proponowanej daty zmiany sprzedawcy.

1.9.6 Jeżeli ZUD nie prześle prawidłowo wypełnionego lub uzupełnionego PZD – Zmiana Sprzedawcy w terminie wymienionym w pkt. 1.9.4, PZD – Zmiana Sprzedawcy pozostawia się bez rozpatrzenia.

1.9.7 Na etapie weryfikacji merytorycznej PZD – Zmiana Sprzedawcy, OSD ocenia, czy spełnione są warunki dla realizacji wnioskowanych w PZD – Zmiana sprzedawcy usług.

1.9.8 Rozpatrywanie PZD – Zmiana Sprzedawcy może zostać wstrzymane do czasu przedłożenia przez ZUD dokumentów, o których mowa w pkt. 13.1.7 IRiESD lub zwiększenia wartości zabezpieczenia finansowego na podstawie postanowień odpowiednio Umowy dystrybucyjnej lub IRiESD.

1.9.9 PZD – Zmiana Sprzedawcy może zostać odrzucone, jeżeli ZUD będący nowym sprzedawcą lub Odbiorcą nie spełnia warunków finansowych określonych w Umowie dystrybucyjnej i IRiESD.

1.9.10 W ciągu 7 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego PZD – Zmiana Sprzedawcy, OSD przekazuje ZUD będącemu nowym sprzedawcą lub Odbiorcą oraz ZUD będącemu dotychczasowym sprzedawcą informację o jego przyjęciu, odrzuceniu lub odmowie świadczenia usług Dystrybucji. Jednocześnie OSD informuje ZUD będącego nowym sprzedawcą o terminie rozpoczęcia realizacji PZD – Zmiana Sprzedawcy oraz ZUD będącego dotychczasowym sprzedawcą o terminie zakończenia realizacji przysługującego mu PZD.

1.9.11 ZUD będący nowym sprzedawcą lub Odbiorcą może wystąpić do OSD z wnioskiem o wycofanie zatwierdzonego PZD – Zmiana sprzedawcy w przypadku gdy Odbiorca zrezygnuje ze zmiany sprzedawcy. Wniosek o wycofanie zatwierdzonego PZD – Zmiana sprzedawcy nie może zostać złożony później niż na 3 Dni robocze przed dniem zmiany sprzedawcy wynikającym z zatwierdzonego PZD – Zmiana sprzedawcy.

1.9.12 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do PZD – Zmiana Sprzedawcy mają zastosowanie odpowiednie postanowienia rozdziału 13 IRiESD.

1.10 Z dniem zmiany sprzedawcy zamówiona Moc umowna dla Punktów wyjścia WR oraz grupa taryfowa, wg której OSD rozliczać będzie świadczenie usług Dystrybucji dla Punktów wyjścia WR i WS na podstawie PZD – Zmiana sprzedawcy nie ulegają zmianie. Zmiana wielkości Mocy umownej jak i grupy taryfowej odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie, z uwzględnieniem historii zmian tych parametrów w danym Punkcie wyjścia.

1.11 Z dniem zmiany sprzedawcy Moc umowna wykorzystywana przez ZUD będącego dotychczasowym sprzedawcą lub Odbiorcę przysługują ZUD będącemu nowym sprzedawcą lub Odbiorcy („zasada plecaka”). W przypadku częściowej zmiany sprzedawcy Moc umowna przysługuje ZUD będącemu nowym sprzedawcą lub Odbiorcą w wielkości proporcjonalnej do zakresu zmiany sprzedawcy.

1.12 OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazań Układu pomiarowego w celu dokonania rozliczeń dotychczasowego sprzedawcy z Odbiorcą.

1.13 Odczytu, o którym mowa w pkt. 1.12, OSD dokonuje nie później niż w ciągu 5 Dni roboczych od ostatniego dnia obowiązywania PZD ZUD będącego dotychczasowym sprzedawcą. W przypadku braku możliwości dokonania tego odczytu, OSD dokonuje oszacowania objętości odebranego Paliwa gazowego.

1.14 Dane niezbędne do rozliczeń, o których mowa w pkt. 1.12, OSD przekazuje ZUD będącym dotychczasowym i ZUD będącym nowym sprzedawcą lub Odbiorcą w terminie 5 Dni roboczych od dnia dokonania odczytu lub szacowania.

1.15 Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Odbiorca przyłączony do Sieci dystrybucyjnej OSD, odbierając Paliwo gazowe w Punkcie wyjścia typu WR, dokonuje zmiany sprzedawcy polegającej na zawarciu kolejnej umowy sprzedaży lub Umowy kompleksowej z kolejnym sprzedawcą i jednoczesnym zmniejszeniu Mocy umownej u ZUD będącego dotychczasowym sprzedawcą.

1.16 W przypadku zmiany sprzedawcy Paliwa gazowego przez Odbiorcę, którego urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci OSDW, podmiotem odpowiedzialnym za realizację procedury zmiany sprzedawcy jest OSDW. W takim przypadku, w celu dostarczenia paliwa gazowego przez OSD do systemu dystrybucyjnego OSDW, stosuje się następującą procedurę:

1.16.1 Odbiorca zawiera umowę z nowym sprzedawcą,

1.16.2 Odbiorca lub nowy sprzedawca działający z upoważnienia Odbiorcy wypowiada dotychczasowemu sprzedawcy umowę sprzedaży co do części lub całości zamówionej mocy umownej w punkcie wyjścia z systemu dystrybucyjnego OSDW,

1.16.3 OSDW występuje z wnioskiem o zawarcie MUD, o ile nie została ona zawarta wcześniej, oraz składa PZDOSDW-Zmiana sprzedawcy w celu zamówienia całości lub części Mocy umownej w MFPWYOSDW, o ile nie została ona przyznana OSDW wcześniej, w zakresie umożliwiającym dokonanie procedury zmiany sprzedawcy. Z zastrzeżeniem pkt 1.16.4 - 1.16.6 poniżej, procedura zawarcia MUD odbywa się na zasadach określonych w pkt 11.12 IRiESD, a przyznania OSDW Mocy umownej w MFPWYOSDW na zasadach określonych w pkt 13.2.11 – 13.2.14 IRiESD.

1.16.4 W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w pkt. 1.16.3 dotyczy MFPWYOSDW, w którym Moc umowna przysługuje ZUD innemu niż OSDW, OSDW składając PZDOSDW – Zmiana sprzedawcy w celu zamówienia całości lub części Mocy umownej w tym MFPWYOSDW, wskazuje zakres Mocy umownej, który jest niezbędny dla realizacji procedury zmiany sprzedawcy oraz termin, w którym Moc umowna powinna zostać mu przyznana na potrzeby realizacji procedury zmiany sprzedawcy. OSDW jest zobligowany do zawarcia MUD z OSD oraz złożenia PZDOSDW – Zmiana sprzedawcy, w zakresie niezbędnym dla realizacji procedury zmiany sprzedawcy, najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży do Odbiorcy przez nowego sprzedawcę.

1.16.5 W przypadku, o którym mowa w pkt 1.16.4, OSD jest uprawniony do odebrania ZUD, w terminie oraz zakresie określonym przez OSDW w PZDOSDW – Zmiana sprzedawcy, całości lub części Mocy umownej przysługującej ZUD w tym MFPWYOSDW i przyznania tej Mocy umownej OSDW („zasada plecaka”). OSD nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych po stronie ZUD w związku z odebraniem temu ZUD Mocy umownej w MFPWYOSDW na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym.

1.16.6 W przypadku, o którym mowa w pkt 1.16.5, OSD niezwłocznie informuje OSDW oraz ZUD, któremu przysługuje Moc umowna w MFPWYOSDW, o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez OSDW PZDOSDW – Zmiana sprzedawcy, w szczególności o terminie odebrania ZUD Mocy umownej w MFPWYOSDW oraz o terminie przyznania tej mocy OSDW.

1.16.7 W przypadku gdy OSDW przysługuje w MFPWYOSDW Moc umowna w zakresie umożliwiającym realizację procedury zmiany sprzedawcy lub OSDW złożył PZDOSDW w celu zamówienia Mocy umownej w MFPWYOSDW w trybie określonym w pkt 1.16.3, nowy sprzedawca lub Odbiorca zawiera z OSD Umowę dystrybucyjną, o ile nie pozostaje stroną takiej Umowy, oraz składa PZDW, na mocy których usługi Dystrybucji będą świadczone na jego rzecz przez OSD do PWYOSDW.

1.16.8 ZUD będący nowym sprzedawcą lub Odbiorca powinien złożyć PZDW najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego do Odbiorcy, przy czym termin zmiany sprzedawcy nie może zostać określony na dzień przypadający przed dniem przyznania OSDW Mocy umownej w MFPWYOSDW w trybie określonym w pkt 1.16.3 - 1.16.6. Na formularzu PZDW należy złożyć oświadczenie, iż Odbiorca rozwiązał umowę sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą, a nowy sprzedawca lub Odbiorca dysponuje umową o świadczenie usług dystrybucji zawartą z OSDW i dysponuje możliwością wprowadzenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego OSDW. W przypadku gdy oświadczenie o rozwiązaniu przez Odbiorcę umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, składane jest przez ZUD będącego nowym sprzedawcą, ZUD ten zobowiązany jest uzyskać pełnomocnictwo Odbiorcy dokonującego zmiany sprzedawcy na złożenie takiego oświadczenia oraz złożyć OSD oświadczenie o posiadaniu takiego pełnomocnictwa.

1.16.9 Z zastrzeżeniem pkt 1.16.7 - 1.16.8, PZDW rozpatrywane jest na zasadach opisanych w rozdziale 13 IRiESD. Obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.

 Źródło: www.psgaz.pl

 

 

 

Sprawdź, z którym sprzedawcą możesz zawrzeć umowę

Sprzedawcy paliwa gazowego

Klikając w logo zostaniesz przeniesiony do szczegółowej oferty wybranego dostawcy gazu.

 

  • audax
  • ineon
  • Green
  • Fiten
  • Elektrix
  • Handen
  • Avrio Media
  • energie2
  • Vervis

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]