Witamy na stronie Gazus.pl - pierwsza porównywarka cen gazu w Polsce

Przyłączenie do sieci gazowej

Jeśli jesteś zainteresowany przyłączeniem do sieci gazowej, przeczytaj.

W  celu  przyłączenia  swojego  obiektu  do  sieci dystrybucyjnej  w  pierwszej  kolejności należy wystąpić do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. (PSG) z Wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Druk wniosku dostępny jest TUTAJ,  a jego wypełnienie z naszą pomocą będzie szybkie i nieskomplikowane.


W jakiej sytuacji należy wystąpić z wnioskiem?
Gdy zachodzi konieczność budowy / rozbudowy sieci gazowej tj. np. budowy nowego przyłącza gazowego. (np. Klient planuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego lub innego obiektu). 
Gdy zachodzi konieczność budowy lub rozbudowy instalacji gazowej (istnieje przyłącze gazowe) - np. Klient planuje rozbudować istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe m.in. o gazowy kocioł, gazowy podgrzewacz wody, kuchenkę gazową lub inne odbiorniki paliwa gazowego.
W przypadku braku tytułu prawnego do nieruchomości/przyłączanego obiektu, należy wystąpić  z Wnioskiem o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej – do pobrania TUTAJ


Gdzie należy złożyć wniosek?
Druk wniosku należy wysłać do odpowiedniego Oddziału / Zakładu PSG. Dokładny adres dostępny jest na Stronie głównej, po wcześniejszym wpisaniu kodu pocztowego / wybraniu miejscowości, w której planowane jest przyłączenie.


Jak długo trwa określanie warunków przyłączenia do sieci gazowej?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, PSG ma 21 dni (od złożenia kompletnego wniosku) na udzielenie odpowiedzi, tj. określenie warunków przyłączenia lub wydanie odmowy przyłączenia.


Co dalej?
Jeśli  warunki  przyłączenia  zostały  już  określone, należy  wystąpić  do  PSG  z  Wnioskiem  o  zawarcie  umowy  o  przyłączenie  do  sieci  gazowej. Druk wniosku dostępny jest  TUTAJ.
Jeśli we wniosku o określenie warunków przyłączenia w punkcie 6 zaznaczono, chęć przygotowania umowy o przyłączenie niezwłocznie po  otrzymaniu warunków  przyłączenia powyższy krok można pominąć.
W przygotowanej umowie, zostanie określona m. in. wysokość opłata za przyłączenie do sieci gazowej, która będzie ustalona na podstawie Taryfy PSG obowiązującej w dniu podpisania niniejszej umowy. Opłata płatna będzie jednorazowo po wykonaniu przyłączenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy PSG wskazany na fakturze. Wysokość opłaty może ulec zmianie, jeżeli w trakcie realizacji Umowy wystąpi konieczność zmiany długości przyłącza, mocy przyłączeniowej lub nakładów na elementy ponadstandardowe przyłącza. W przypadku konieczności zmiany opłaty za przyłączenie istnieje możliwość do odstąpienia od Umowy.

Po zawarciu umowy o przyłączenie PSG przystąpi do jej realizacji poprzez:
a) wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej, w tym przyłącza, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,  pozwoleniami administracyjnymi oraz prawem do dysponowania terenami, na których posadowiona będzie sieć gazowa na cele budowlane i eksploatacyjne z wyłączeniem nieruchomości, na której zlokalizowany jest przyłączany obiekt budowlany,
b) wykonanie prac budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego.


Jak długo trwa realizacja przyłączenia?
Czas realizacji inwestycji uzależniony jest przede wszystkim od zakresu niezbędnego do  wykonania przyłączenia. W sytuacji gdy budowa obejmuje tylko przyłącze, czas ten wynosi ok. 6 miesięcy od zawarcia umowy o przyłączenie. Gdy wymagana jest dodatkowo budowa gazociągu, czas ten może się wydłużyć do 10-12 miesięcy.


Czy można przyspieszyć realizację przyłączenia?
Jeśli konieczne jest przyłączenie i odbiór gazu w terminie wcześniejszym od zaproponowanego przez PSG w projekcie umowy, istnieje możliwość (po zawarciu odpowiedniej umowy):

 • opracowania dokumentacji projektowej we własnym zakresie  i  przekazanie jej,  w terminie i za kwotę ustaloną przed podpisaniem umowy,  do PSG  celem dalszej realizacji,
 • realizacji  przyłączenia  we  własnym  zakresie,  otrzymując  od PSG  zwrot  nakładów  do uzgodnionej wysokości  (po spełnieniu postanowień zawartych  w umowie  o przyłączenie do sieci gazowej).

 Lista projektantów przyłączy gazowych dostępna jest TUTAJ.

WAŻNE
W czasie, gdy PSG jest w trakcie realizacji przyłączenia Klient przygotowuje swój obiekt do odbioru paliwa gazowegozleca opracowanie projektu oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, a także zawiera umowę kompleksową/sprzedaży z wybranym sprzedawcą paliwa gazowego. Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego w terminie wskazanym w zawartej umowie kompleksowej dostarczania paliwa gazowego jest dostarczenie do właściwego sprzedawcy lub PSG oświadczenia: Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym. Druk wniosku dostępny jest TUTAJ.

W przypadku niedotrzymania przez PSG terminu rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego, PSG zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej  w wysokości 0,2 % opłaty za przyłączenie (brutto), za każdy dzień opóźnienia (jednak nie więcej niż 100 % wysokości opłaty za przyłączenie). W pozostałym zakresie PSG ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

 

 

 

Sprawdź, z którym sprzedawcą możesz zawrzeć umowę

Sprzedawcy paliwa gazowego

Klikając w logo zostaniesz przeniesiony do szczegółowej oferty wybranego dostawcy gazu.

 

 • audax
 • ineon
 • Green
 • Fiten
 • Elektrix
 • Handen
 • Avrio Media
 • energie2
 • Vervis

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]